مقررات ملی ساختمان – مبحث یازدهم – طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها

1399-05-12 0 نظرات

مقدمه

یکی از راه‌های توسعه صنعت ساختمان‌سازی، رویکرد جدی به اجرای صنعتی ساختمان‌ها می‌باشد. صنعتی سازی به روش یا روش‌هایی که میزان استفاده از منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه را در راستای پاسخ دهی به نیاز مسکن جامعه و بهره‌وری اقتصادی با بکارگیری فن‌آوری‌های نوین که در یک ساختار منظم و مدولار، تشکیلات یافته و منسجم بطور کارا عمل کند گویند. این امر از طریق فراهم آوردن شرایط فنی لازم با گسترش کارخانجات تولید صنعتی ساختمان، بالا بردن سطح دانش نیروی انسانی ماهر و بکارگیری فنون نوین و ابزار و امکانات اجرای ساختمان، میسر است. در کشور ما نیز، سهم صنعتی سازی ساختمان طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و ضرورت دارد که ضوابط و مقررات منطبق با شرایط موجود در کشور برای هریک از سیستم‌های صنعتی ساختمانی تدوین گردد.

در همین راستا، در سال 1383 اولین ویرایش مبحث یازده تحت عنوان اجرای صنعتی ساختمان‌ها تدوین و ابلاغ گردید که اختصاص به ساختمان‌های فولادی داشت. در حال حاضر با گسترش سیستم‌های ساختمانی صنعتی در کشور و توسعه ساخت وساز با فن‌آوری‌های نوین ساختمانی نیاز به بازنگری جدی و تکمیل این مبحث احساس گردید. در ویرایش حاضر علاوه بر اصلاح نام مبحث به “طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها”، ساختمان‌های بتنی نیز در کنار ساختمان‌های فولادی اضافه گردید، که در بر گیرنده ضوابط کلیات، مصالح، نقشه‌ها و مدارک فنی، شالوده، ملاحظات معماری، ملاحظات طراحی، ملاحظات اجرایی و رواداریهای هر یک از سیستم‌های سازه‌ایی صنعتی ساختمان می‌باشد. در این مبحث تمرکز اصلی بر روی اجرای صنعتی سیستم‌های سازه‌ای ساختمان‌های فولادی و بتنی است.

مشخصات مصالح مصرفی در روش صنعتی سازی ساختمان‌ها با ضوابط مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان هماهنگی داشته و در بخش شالوده‌ها نیز با ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان هماهنگ می‌باشد. در طراحی اجزاء فولادی گرم نورد شده از ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان استفاده می‌شود، همچنین قطعات بتنی نیز مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی می‌گردند.با اذعان به این که آنچه در این مبحث آمده لزوماً به همه ضرورت‌ها و مباحث صنعتی‌سازی در ساختمان پرداخته نشده و بدلیل گستردگی زیاد این سیستم‌ها، امکان درج همه آنها مقدور نبوده لکن سعی شده سیستم‌های متداول صنعتی‌سازی در این ویرایش مطرح و الزامات آن بیان شود. در بخش ساختمان‌های فولادی به ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده و سیستم قاب فولادی سبک ” LSF” پرداخته شده است و در بخش ساختمان‌های بتنی، به ساختمان‌های بتنی پیش ساخته، سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار “ICF” سیستم پانل‌های پیش ساخته سبک سه بعدی “D 3” و سیستم قالب تونلی پرداخته شده است. علاوه بر سیستم‌های یاد شده، سیستم‌های نوین دیگری نیز شامل سیستم‌های ترکیبی، ساختمانی و سازه‌ای مطرح است که به دلیل عدم فراگیری آنها در کشور، از تدوین مقررات برای آنها در این ویرایش خودداری گردیده، لکن برای اینگونه سیستم‌ها توصیه می‌شود به آخرین نشریه فناوری‌های نوین ساختمان از انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مراجعه شود. امید است، با رفع ابهامات موجود در ویرایش قبلی و گسترش دامنه سیستم‌های ساختمانی صنعتی، زمینه گسترش هریک از آنها مطابق ضوابط این مبحث در ساخت و ساز کشور بیش از پیش فراهم گردد.

فهرست مطالب

11-1-ساختمانهای فولادی با مقاطع گرم نورد شده

 • 11-1-1-کلیات
 • 11-1-2-مصالح
 • 11-1-3-نقشه ها و مدارک فنی
 • 11-1-4-شالوده
 • 11-1-5-اجزا سازه ای
 • 11-1-6-ملاحظات معماری
 • 11-1-7-ملاحظات طراحی
 • 11-1-8-ملاحظات اجرایی
 • 11-1-9-رواداری ها

11-2-سیستم قاب فولادی سبک(LSF)

 • 11-2-1-کلیات
 • 11-2-2-مصالح
 • 11-2-3-نقشه ها و مدارک فنی
 • 11-2-4-شالوده
 • 11-2-5-اجزای سازه ای
 • 11-2-6-ملاحظات معماری
 • 11-2-7-ملاحظات طراحی
 • 11-2-8-ملاحظات اجرایی
 • 11-2-9-رواداری ها

قسمت دوم:ساختمانهای بتنی

11-3- ساختمانهای بتنی پیش ساخته

 • 11-3-1- کلیات
 • 11-3-2- مصالح
 • 11-3-3-نقشه ها و مدارک فنی    
 • 11-3-4-شالوده
 • 11-3-5-اجزای سازه ای
 • 11-3-6-ملاحظات معماری
 • 11-3-7-ملاحظات طراحی
 • 11-3-8-ملاحظات اجرایی
 • 11-3-9-رواداری ها

11-4- سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار(ICF )      

 • 11-4-1-کلیات
 • 11-4-2-مصالح
 • 11-4-3-نقشه ها و مدارک فنی
 • 11-4-4-شالوده
 • 11-4-5-اجزای سازه ای
 • 11-4-6-ملاحظات معماری
 • 11-4-7-ملاحظات طراحی
 • 11-4-8-ملاحظات اجرایی
 • 11-4-9-رواداری ها

11-5-سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(3D)

 • 11-5-1-کلیات
 • 11-5-2-مصالح
 • 11-5-3-نقشه ها و مدارک فنی
 • 11-5-4-شالوده
 • 11-5-5-ملاحظات معماری
 • 11-5-6-ملاحظات طراحی
 • 11-5-7-ملاحظات اجرایی
 • 11-5-8-روا داری ها

11-6-سیستم قالب تونلی

 • 11-6-1-کلیات
 • 11-6-2-مصالح
 • 11-6-3-نقشه ها و مدارک فنی
 • 11-6-4-شالوده
 • 11-6-5-ملاحظات معماری
 • 11-6-6-ملاحظات طراحی
 • 11-6-7-ملاحظات اجرایی
 • 11-6-8-روا داری ها

هدف 

هدف اين فصل از مقررات ملی ساختمان تعيين حداقل ضوابطی است كه برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی با مقاطع گرم نورد شده به كار ميرود. 

دامنه كاربرد 

اين مقررات برای اجرای كليه ساختمان های فولادی، مگر ساختمان هايی كه در بند مستثنی گرديده اند، به كار می رود. ساختمان های فولادی خاص مانند پله ای فولادی، اسكلت فولادی نيروگاه ها و يا ساير ساختمان های فولادی كه برای طرح و اجرای آنها مقررات اجرايی ويژه ای مورد نياز باشد، مشمول اين مقررات نمی شوند. 

تعاریف  

آئین نامه جوشكاری: آئین نامه جوشكاری ایران (نشریه 228 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) می باشد. 

پای كار: محلی است كه ساختمان فولادی در آنجا برپا می شود. 

ساختمان های فولادی پیش ساخته: ساختمان های فولادی كه قطعات آن به طور كامل در كارگاه ساخت، مونتاژ و جوشكاری میشوند و اتصال آنها برای نصب در پای كار انجام  می پذیرد. 

ساختمان های فولادی نیمه پیشساخته: ساختمان های فولادی كه برخی از قطعات آن در كارگاه ساخت، مونتاژ و جوشكاری می شوند و بقیه قطعات در پای كار ساخته شده و نصب می شوند. 

ساختمان های فولادی درجا: ساختمان های فولادی كه كلیه قطعات آن در پای كار برشكاری، مونتاژ و جوشكاری شده و به وسیله اتصالات جوشی نصب می شوند. 

كارگاه ساخت: محلی مناسب كه دارای امكانات و تجهیزات كافی برای عملیاتی مانند برشكاری، سوراخكاری، جوشكاری، خمكاری با نیروی انسانی ماهر باشد به نحوی كه ساخت قطعات تحت نظر گروه كنترل كیفیت به صورت مطلوب انجام پذیرد. 

گروه كنترل كیفیت: مجموعه ای از افراد واجد شرایط با تخصص و تجربه كافی در كاربرد استانداردهای ویژگی هندسی، مكانیكی و شیمیایی مصالح فولادی، جوش، روشهای جوشكاری، عملیات ساخت و عملیات نصب كه مجهز به وسایل لازم برای اندازه گیری ویژگی های مورد نظر باشند. 

مراحل كنترل كیفیت: مراحلی از كار است كه در پایان هر مرحله از آن برای ورود به مرحله بعدی تأییدیه مرحله قبل توسط اشخاص یا مؤسسات مسئول كنترل كیفیت ضروری است. این مراحل شامل مراحلی مانند تهیه مواد، برش، مونتاژ، جوش، تمیزكاری، رنگ و نصب و غیره می باشد. كم یا زیاد كردن تعداد این مراحل بنا به نظر دستگاه های فوق الذكر مقدور است.  

ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی است كه كلیه عملیات اجرایی مطابق نقشه ها و مشخصات فنی مصوب، تحت نظر آنها انجام می پذیرد. راهنمایی ها و دستور كارهای ناظر مكمل نقشه ها و مدارک فنی است. ناظر باید ارتباط كافی و مستمر با محاسب و تهیه كنندگان مدارک فنی پروژه داشته باشد. 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.