مقررات ملی ساختمان – مبحث نهم – طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

1399-05-12 0 نظرات

مقدمه

توسعه مداوم طرح‌های عمرانی و حجم بزرگ سرمایه‌های دولتی و خصوصی که هر ساله در کشور صرف انجام عملیات ساختمانی می‌شود اهمیت تدوین، بروزرسانی و ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و بروز نمودن مباحث، کمیته مبحث نهم بعد از تدوین آخرین ویرایش مبحث در سال 1388، از سال 1391 مجدداً ارزیابی و بازنگری مطالب را آغاز نمود که خوشبختانه در خردادماه 92 پیش‌نویس ویرایش جدید این مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهی صاحب‌نظران و مهندسان قرار گرفت. در این ویرایش نسبت به چاپ قبلی اقدامات زیر انجام شده است:
1. ویرایش جدید مشتمل بر دو بخش، که بخش اول با عنوان ٰ«مفاهیم کلی و مشخصات مصالح» در دوازده فصل و بخش دوم با عنوان «اصول تحلیل و طراحی» نیز در دوازده فصل منظور شده است.
2. اصلاح برخی اشکالات و رفع ابهامات موجود در فصول مختلف.
3. در بخش اول با اصلاح برخی فصول قبلی، چهار فصل جدید با عناوین پایانی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی، اجرای بتن در شرایط غیرمتعارف، بتن‌های ویژه و ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی تدوین و ارائه گردیده است
4. در بخش دوم که در قالب 12 فصل ارائه شده ضمن ارائه روشها و مبانی طراحی، به دلیل افزودن موضوع بتن‌های توانمند، اصلاحاتی در فصول مختلف صورت گرفته به طوری که روش‌های ارائه شده برای بتن‌های معمولی و توانمند قابل استفاده باشد.
5. با توجه به اهمیت و توسعه استفاده از بتن پیش تنیده در پروژه‌های مختلف ساختمانی از جمله صفحات پوشش، آخرین فصل بخش دوم به معرفی محدودیتهای طراحی و اجرایی اعضای بتن پیش تنیده پرداخته است.
نظر به اینکه در امر مهم ترویج و استفاده از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، تهیه و ارائه یک نرم‌افزار طراحی از الویت ویژه‌ای برخوردار است، یک تیم تخصصی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و زیرنظر کمیته تخصصی اقدام به تدوین نرم‌افزار مزبور نمودند که اولین ویرایش این نرم‌افزار همراه بامجلد این مبحث، تقدیم علاقمندان می‌شود. بدیهی است تیم پشتیبان نرم‌افزار آماده کسب نظرات کلیه صاحب‌نظران عزیز خواهد بود.
امید است با توجه به تلاش صورت گرفته، محققان و مهندسان با ارزیابی و بکارگیری این مبحث، هرنوع نظرات اصلاحی و تکمیلی را جهت بررسی و اعمال در ویرایش بعدی در اختیار این کمیته قرار دهند.

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: شرایط کلی ارائه تایید مدارک فنی و مستندسازی
 • فصل سوم : مصالح و اجزای بتن
 • فصل چهارم : میلگردهای مصرفی
 • فصل پنجم : مقاومت بتن
 • فصل ششم : پایایی(دوام)بتن و میلگردهای فولادی
 • فصل هفتم : اجرای بتن
 • فصل هشتم : اجرای بتن در شرایط غیر متعارف
 • فصل نهم : بتن های ویژه
 • فصل دهم : ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی
 • فصل یازدهم : ضوابط فولادگذاری
 • فصل دوازدهم : ضوابط قالب بندی در بتن،لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن
 • فصل سیزدهم : اصول تحلیل و طراحی
 • فصل چهاردهم :خمش و بارهای محوری
 • فصل پانزدهم :برش و پیچش
 • فصل شانزدهم : اثر لاغری و کمانش  
 • فصل هفدهم : تغییر شکل و ترک خوردگی
 • فصل هجدهم : طراحی دال
 • فصل نوزدهم : طراحی دیوار
 • فصل بیستم : طراحی شالوده
 • فصل بیستم و یکم: مهار و وصله آرماتور
 • فصل بیستم و دوم : ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی
 • فصل بیستم و سوم: ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله
 • فصل بیستم و چهارم : طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده

هدف  

هدف اين مبحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است  كه با رعايت آن ها شرايط ايمنی، قابليت بهره برداری و پايايی ساختمان های موضوع اين مبحث فراهم شود.

دامنه  كاربرد 

ضوابط و مقررات اين مبحث بايد در مشخصات مواد تشكيل دهنده و طرح، محاسبه، اجرا و كنترل ساختمان های بتنی، رعايت شوند. اين ضوابط مربوط به ساختمان های بتنی با سنگدانه های معمولی و سبک و سيمان پرتلند يا سيمان آميخته و با مقاومت مشخصه حداقل برابر 20 مگاپاسكال و يا اعضای بتن پيش تنيده با حداقل مقاومت مشخصه 30 مگاپاسكال می باشد.  

مبانی طراحی 

در اين مبحث مبنای طراحی ساختمان ها برای حصول ايمنی و قابليت بهره برداری، بررسي  و كنترل آن ها در حالت های حدی است. روش كلی طراحی مبتنی بر جنبه های احتمالاتی است كه با اعمال ضرايب جزئی ايمنی به مقادير مشخصه بارها و آثار موثر بر ساختمان طبق مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان و مقادير مشخصه مقاومت های بتن و فولاد، در محاسبه منظور می شوند. 

پايايی ساختمان ها با توجه به شرايط رويارويي آن ها با محيط، از طريق انتخاب شكل قطعات متناسب با اين شرايط، مراعات مشخصات فنی اجرايی از قبيل كيفيت و حداقل مقدار سيمان، كيفيت آب، نسبت  آب به  سيمان، نوع و كيفيت سنگدانه ها، حداكثر مقدار مواد زيان آور در مواد تشكيل دهنده بتن، نسبت های اختلاط، شرايط  ريختن و جادادن بتن، عمل آوردن و مراقبت بتن، ضخامت پوشش بتن و درزهای ساختمانی، تأمين می شود. 

ضوابط خاص برای تأمين ايمنی در برابر زلزله  

در اين مبحث برای رفتار ساختمان های بتن آرمه در برابر آثار ناشی از زلزله، سه سطح شكل پذيری  كم، شكل پذيری متوسط و شكل پذيری زياد (ويژه) در نظر گرفته شده است. ضوابط مندرج در متن اين مبحث تأمين كننده حد شكل پذيری كم بوده و ضوابط ويژه تأمين حدود شكل پذيری متوسط و زياد در فصل بيست و سوم گنجانده شده است.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.