مقررات ملی ساختمان – مبحث سیزدهم – طرح و اجرای تأسیسات برقی

1399-05-12 0 نظرات

مقدمه

توسعه و پیشرفت فن‌آوری‌های جدید و اثر آن در صنعت ساختمان، گسترش شیوه‌ها و روش‌های جدید در مبانی و طراحی ساختمان و استفاده گسترده از سیستم‌های جدید الکتریکی، الکترونیکی، تجهیزات و دستگاه‌ها در تأسیسات برقی ساختمان‌ها و نیز منظور نمودن مفاد ویرایش‌های جدید مقررات و استانداردهای معتبر، لزوم بازنگری در ویرایش دوم (بازنگری اول- سال1382) را ضروری نمود. لازم به ذکر است که کلیه پیوست‌های این مبحث الزامی بوده و رعایت آن‌ها اجباری است و همچنین در مدت اعتبار این مبحث چنانچه مقررات و استانداردها و یا ویرایشهای جدیدی از آنها به تصویب برسد، جانشین مقررات، استاندارد و معیارهای جدید در ویرایش جاری خواهد بود. بر این اساس تغییرات عمده در بازنگری این مبحث حاصل شد که مهمترین و عمده‌ترین سرفصل‌های آن‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد.

– ویرایش کلی متن، بازنگری در تعاریف، تکمیل لیست استانداردها و اصطلاحات

– گسترش حوزه شمول این مبحث به سیستم‌های جدید در تأسیسات برقی

– بازنگری در مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها و بروزرسانی مبحث

– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل ” اصول اساسی در تأسیسات برق”

– بازنگری و تکمیل فصول اصول طراحی تأسیسات برق، نصب و برپایی و برآورد درخواست نیروی برق

– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصول منابع تأمین نیروی برق، نیروی برق اضطراری و نیروی برق ایمنی

– بازنگری و تکمیل فصل تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل

– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل مدارها (کابل‌کشی- سیم‌کشی)

– بازنگری عمده در فصول تأسیسات جریان ضعیف و بروزرسانی این سیستم‌ها و اضافه نمودن بخش‌ها و سیستم‌های جدید

– بازنگری و تکمیل فصل محیط‌های عادی و مخصوص

– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل محیط‌های نمناک و مرطوب

– بازنگری و تکمیل فصل نقشه‌ها و مدارک

– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در پیوست 1 مبحث، شامل سیستم‌های نیرو، سیستم اتصال به زمین، سطح مقطع هادی‌های حفاظتی، حفاظتی- خنثی، هم‌بندی اصلی و اضافی، الکترودهای اتصال زمین

– بازنگری و تکمیل پیوست 2 مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی

– بازنگری و تکمیل پیوست 3 مبحث، شامل مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی

– اضافه شدن پیوست 4 به مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم اعلام حریق

– اضافه شدن پیوست 5 به مبحث، شامل  مبانی عمومی بانک خازن

– اضافه شدن پیوست 6 به مبحث، شامل درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی

– اضافه شدن پیوست 7 به مبحث، شامل حریم شبکه‌های برق

– اضافه شدن پیوست 8 به مبحث، شامل محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی

در انتها کمیته تخصصی از کلیه مهندسان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و صاحب‌نظران که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید. بدیهی است در صورت دریافت نظرات و پیشنهادات جدید دیگر، کمیته تخصصی آن‌ها را حفظ و مجدداً مورد بررسی قرار داده و در ویرایش جدید، مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد.

فهرست مطالب

13-1 مبانی عمومی

 • 13-2 کلیات                                       
 • 13-2-1 دامنه کاربرد                                      
 • 13-2 هدف                                                                                  
 • 13-2-3 تعاریف عمومی 

13-3 اصول اساسی در تأسیسات برق                                                        

 • 13-3-1 اصول حفاظت                                                                     
 • 13-3-2 طراحی                                                                               
 • 13-3-3 انتخاب تجهیزات الکتریکی                                                      
 • 13-3-4 نصب و برپایی                                                                      
 • 13-3-5 آزمون‌های اولیه و کنترل

13-4 برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)                                 

 • 13-4-1 کلیات                                                                               
 • 13-4-2 برآورد توان کل نصب شده                                                       
 • 13-4-3 غیر هم‌زمانی مصارف و تخمین ضریب هم‌زمانی 

13-5 منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)                                     

 • 13-5-1 کلیات                                                                               
 • 13-5-2 تأسیسات انشعاب برق فشارضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)       
 • 13-5-3 انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)                                       
 • 13-5-4 اتصال زمین                                                                        
 • 13-5-5 نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)                                          
 • 13-5-6 نیروی برق ایمنی  

13-6 تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل                

 • 13-6-1 کلیات                                                                            
 • 13-6-2 تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل 

13-7 مدارها (کابل‌کشی – سیم‌کشی)                                                    

 • 13-7-1 کلیات                                                                               
 • 13-7-2 کابل‌ و کابل‌کشی                                                                  
 • 13-7-3 سیم کشی 

13-8 تجهیزات سیم‌کشی                                                                       

 • 13-8-1 کلیات                                                                               
 • 13-8-2 کلیدها                                                                              
 • 13-8-3 پریزها 

13-9 تأسیسات جریان ضعیف                                                                 

 • 13-9-1 کلیات                                                                               
 • 13-9-2 سیستم تلفن                                                                     
 • 13-9-3 سیستم‌های احضار، در بازکن (ارتباط صوتی و یا صوتی – تصویری) و زنگ اخبار                                            
 • 13-9-4 سیستم اعلام‌حریق                                                               
 • 13-9-5 سیستم صوتی و اعلام خطر                                                   
 • 13-9-6 سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره                                    
 • 13-9-7 شبکه‌ کامپیوتر                                                                   
 • 13-9-8 سیستم‌ مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)                             
 • 13-9-9 الزامات سایر سیستم‌های جریان‌ضعیف 

13-10 محیط‌های عادی و مخصوص                                                         

 • 13-10-1 کلیات                                                                          
 • 13-10-2 محیط‌های باشرایط عادی (محیط‌های خشک)                           
 • 13-10-3 محیط‌های نمناک – محیط‌های مرطوب                                  
 • 13-10-4 حمام‌ها و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظایر آن                          
 • 13-10-5 استخر                                                                           
 • 13-10-6 سونای خشک                                                                  
 • 13-10-7 سونای بخار                                                                     
 • 13-10-8 محیط‌های گرم                                                                
 • 13-10-9 محیط‌های مخصوص دیگر 

13-11 محتوای نقشه‌ها ومدارک فنی طرح تأسیسات برقی                    

 • 13-11-1 کلیات

هدف 

هدف از تدوين اين مقررات، كه طرح و نصب تأسيسات برقی را در برمی گیرد، تضمین ایمنـی افـراد استفاده كننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات آن است و در عین حـال ایجـاد شرایطی است كه در آن تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده به نحوی صحیح و رضـایت بخش كـار كند.  

تعریف‌ها  

در این مقررات اصطلاحاتی با تعریف های زیر به كار رفته است. بـسیاری از ایـن تعریف هـا از آیین نامه تأسیسات الكتریكی ساختمان ها، استاندارد شماره 1937 گرفته شده اند. نظـر بـه معـدود بودن شمار اصطلاحات، به جای ارائه الفبایی، در اینجا برحسب موضوع ارائه شده اند.  

تجهیزات الكتریكی  

 وسایل، تجهیزات، لوازم، دستگاه ها و مصالحی كه برای تولید، انتقـال، توزیـع یـا مـصرف انـرژی الكتریكی به كار می روند مانند مولدها، لوازم و اسباب ها و دستگاه های برقی، وسایل اندازه گیری، وسایل حفاظتی، تجهیزات و مصالح سیستم های سیم كشی و لوازم مصرف كننده انرژی الكتریكی. 

تأسیسات الكتریكی  

مجموعه ای است از تجهیزات الكتریكی به هم پیوسته برای انجام هدف یـا اهـداف معـین كـه دارای مشخصه های هماهنگ و مرتبط باشند.  

مدار (مدار الكتریكی در تأسیسات)  

مجموعه ای از تجهیزات الكتریكی در یک تأسیسات است كه از منبع واحدی تغدیه نموده و به كمك وسایل حفاظتی واحدی در برابر اضافه جریان ها حفاظت شده باشد.  

تجهیزات دستی  

تجهیزاتی هستند قابل حمل كه در هنگام اسـتفاده عـادی در دسـت گرفتـه مـی شـوند و در آنهـا، موتور در صورتیكه وجود داشته باشد قسمتی جدانشدنی از تجهیزات را تشكیل می دهد.  

تجهیزات نصب ثابت  

تجهیزاتی است كه به نگهدارهایی محكم شده باشند یا به نحوی دیگر در محل معینی محكم و ثابت شده باشند.  

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.