مقررات ملی ساختمان – مبحث چهاردهم – تأسیسات مکانیکی

1399-05-12 0 نظرات

مقدمه

چاپ نخست مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان،  با پیش نویس تهیه شده توسط زنده یاد مهندس حشمت‌اله منصف و توسط کمیتۀ تخصصی به ریاست ایشان تدوین و در سال 1380 منتشر شد.
همراه با تحولات مستمر علمی و صنعتی و براساس نیاز به روزآمد شدن مقررات طرح و اجرای ساختمان، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان بازنگری مباحث مقررات ملی را در دستور کار خود قرار داده است. 
بازنگری اول مبحث چهاردهم نیز در کمیتۀ تخصصی به ریاست مهندس منصف انجام و پس از تصویب در شورای تدوین مقررات ملی آمادۀ چاپ بود که به دلیل تغییرات مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی و تغییر کلی ترکیب شورای تدوین وکمیته های تخصصی چاپ نشد. همان بازنگری با تغییراتی در سال 1391 منتشر شد.
تهیه ویرایش سوم (بازنگری دوم) مبحث چهاردهم، از تیر ماه سال 1393 بر پایه همان استخوان بندی متن اولیه و زیر نظر مهندس منصف آغاز شد و گرچه ایشان به دلیل کسالت امکان حضور در جلسات کمیته را نداشتند ولی در مورد تغییرات پیشنهادی با ایشان مشورت و از رهنمودهای ایشان استفاده شده است. پس از درگذشت مهندس منصف نیز کمیته تخصصی کوشش کرده است به روش ایشان در تدوین مقررات که نتیجۀ سال ها مطالعه و تجربه بوده است، وفادار بماند.  

فهرست مطالب

14-1  الزامات قانونی

 • 14-1-1 دامنه کاربرد                                                                                           
 • 14-1-2 تعاریف
 • 14-1-3 استانداردها                                                                                           
 • 14-1-4 تغییر مقررات                                                                                         
 • 14-1-5 ساختمان‌های موجود                                                                               
 • 14-1-6 ساختمان های در حال ساخت                                                                     
 • 14-1-7 توسعه، تغییر، تعمیر                                                                                 
 • 14-1-8 راهبری و نگهداری                                                                                   
 • 14-1-9 تغییر کاربری                                                                                         
 • 14-1-10 تخریب                                                                                               
 • 14-1-11 مصالح                                                                                               
 • 14-1-12 مدارک فنی                                                                                         
 • 14-1-13 بازرسی و آزمایش                                                                                 
 • 14-1-14 تطبیق نظامات اداری این مبحث با مبحث دوم

14-2  تعاریف                                                                                                      

 • 14-2-1 کلیات   
 • 14-2-2 فهرست تعاریف    

14-3  مقررات کلی                                                                                           

 • 14-3-1 کلیات                                                                                               
 • 14-3-2 پلاک‌گذاری                                                                                         
 • 14-3-3 حفاظت ساختمان                                                                                 
 • 14-3-4 محل دستگاه‌ها                                                                                     
 • 14-3-5 نصب دستگاه‌ها                                                                                     
 • 14-3-6 فضاهای دسترسی                                                                                 
 • 14-3-7 تخلیة چگالیده                                                                                      
 • 14-3-8 تأمین هوا و کنترل دما

14-4  تعویض هوا                                                                                             

 • 14-4-1 کلیات                                                                                               
 • 14-4-2 دهانه‌های ورود و تخلیة هوا                                                                       
 • 14-4-3 تعویض هوای طبیعی                                                                             
 • 14-4-4 تعویض هوای مکانیکی                                                                            

14-5  تخلیة هوا                                                                                             

 • 14-5-1 کلیات                                                                                                
 • 14-5-2 الزامات تخلیه مکانیکی هوا                                                                        
 • 14-5-3 تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا                                             
 • 14-5-4 موتور و هواکش                                                                                     
 • 14-5-5 تخلیه هوای آشپزخانه خانگی                                                                   
 • 14-5-6 تخلیه هوای آشپزخانه تجاری                                                                   
 • 14-5-7 بازیافت انرژی

14-6  کانال‌کشی                                                                                             

 • 14-6-1 کلیات                                                                                                 
 • 14-6-2 پلنوم                                                                                                 
 • 14-6-3 طراحی و ساخت کانال                                                                             
 • 14-6-4 نصب کانال هوا                                                                                     
 • 14-6-5 صافی‌های هوا
 • 14-6-6 سیستم‌های آشکارساز دود
 • 14-6-7 عایق‌کاری کانال هوا                                                                               
 • 14-6-8 دمپر آتش                                                                                            

14-7  دیگ، آب گرم‌کن و مخزن آب‌گرم تحت فشار                                       

 • 14-7-1 کلیات                                                                                               
 • 14-7-2 آب گرم‌کن                                                                                          
 • 14-7-3 مخزن تحت فشار آب‌گرم مصرفی                                                       
 • 14-7-4 دیگ آب گرم و بخار                                                                               
 • 14-7-5 لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها                                                                    
 • 14-7-6 کنترل سطح پایین آب دیگ                                                                     
 • 14-7-7 شیر اطمینان                                                                                       
 • 14-7-8 لوازم کنترل و ایمنی                                                                               
 • 14-7-9 مخزن انبساط سیستم گرمایی                                                                  

14-8  دستگاه‌های گرم کننده و خنک‌کنندة ویژه                                           

 • 14-8-1 کلیات                                                                                               
 • 14-8-2 شومینه با سوخت جامد                                                                           
 • 14-8-3 شومینه گازی                                                                                       
 • 14-8-4 بخاری نفتی با دودکش                                                                           
 • 14-8-5  بخاری گازی با دودکش                                                                          
 • 14-8-6 بخاری گازی بدون دودکش                                                                       
 • 14-8-7 بخاری برقی                                                                                         
 • 14-8-8 کورة هوای گرم بدون کانال                                                                     
 • 14-8-9 کورة هوای گرم کانالی                                                                           
 • 14-8-10 گرم کننده برقی سونا                                                                         
 • 14-8-11 کولر گازی و پمپ حرارتی                                                                   
 • 14-8-12 کولر آبی                                                                                          
 • 14-8-1 گرم کننده تابشی                                                                               
 • 14-8-14 تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز                             
 • 14-8-15 برج‌های خنک کننده  
 • 14-9 تأمین هوای احتراق

14-9-1 کلیات                                                                                             

 • 14-9-2 تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان                                                     
 • 14-9-3 تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان                                                        
 • 14-9-4 تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان                   
 • 14-9-5 تأمین مکانیکی هوای احتراق                                                                
 • 14-9-6 دهانه‌ها و کانال‌های ورودی هوای احتراق                                         
 • 14-9-7 حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک                                        

14-10  لوله‌کشی                                                                                            

 • 14-10-1 دامنه کاربرد                                                                                   
 • 14-10-2 طراحی لوله‌کشی                                                                             
 • 14-10-3 مصالح لوله‌کشی                                                                               
 • 14-10-4 اجرای لوله‌کشی                                                                                  
 • 14-10-5 آزمایش                                                                                         
 • 14-10-6 عایق‌کاری

14-11  دودکش                                                                                               

 • 14-11-1 کلیات                                                                                             
 • 14-11-2 دودکش با مکش طبیعی                                                                     
 • 14-11-3 دودکش با مکش یا رانش مکانیکی                                                         
 • 14-11-4 دودکش مشترک برای چند دستگاه                                                         
 • 14-11-5 دودکش قائم فلزی                                                                             
 • 14-11-6 دودکش قائم با مصالح بنائی                                                                  
 • 14-7-11 دودکش شومینه                                                                               
 • 14-11-8 لوله رابط دودکش                                                                              

14-12  ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع                                                         

 • 14-12-1 کلیات                                                                                             
 • 14-12-2 مخزن سوخت مایع                                                                             
 • 14-12-3 لوله‌کشی سوخت مایع                                                                         
 • 14-12-4 آزمایش  

14-13  تبرید                                                                                                   

 • 14-13-1 کلیات                                                                                             
 • 14-13-2 مبرّدها                                                                                           
 • 14-13-3 طبقه‌بندی سیستم‌های تبرید از نظر احتمال نشت مبرد                                                               
 • 14-13-4 کاربرد سیستم‌های تبرید در ساختمان‌های مختلف                                     
 • 14-13-5 الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید                                               
 • 14-13-6 الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید                                                   
 • 14-13-7 لوله‌کشی سیستم تبرید                                                                       
 • 14-13-8 آزمایش در کارگاه                                                                              

14-14 سیستم‌های خورشیدی                                                                                

 • 14-14-1 کلیات                                                                                     
 • 14-14-2 نصب
 • 14-14-3 سیال واسط                                                                 
 • 14-14-4 مصالح

14-15 کاهش فاصله مجاز

 • 14-15-1 دامنه کاربرد
 • 14-15-2 کلیات
 • 14-15-3 جدول کاهش مجاز

دامنه كاربرد 

تأسیسات مكانیكی ساختمان الزامات حداقل را كه رعایت آن ها الزام قانونی دارد، در مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری، تغییرات و بازرسی تأسیسات گرمائی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و نیز تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی در داخل ساختمان، مقرر  می دارد. 

احكام این مبحث از مقررات ملی ساختمان، تأسیسات مندرج در (14-1-1-1) را با اهداف ایمنی، بهداشت، آسایش،  بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی كنترل می كند. 

الزامات تأسیسات ساختمانی زیر خارج از حدود الزامات این مبحث از مقررات است: 

الف) تأسیسات بهداشتی ساختمان

ب) تأسیسات آتش نشانی ساختمان 

پ) لوله كشی گاز سوخت داخل ساختمان  

پیوست های این مبحث منحصراً برای اطلاع  و راهنمایی است و نباید مشمول الزام قانونی تلقی شوند. 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.